Chế độ báo cáo hóa chất hàng năm của Doanh nghiệp
2020-04-14 03:27:59
Cục Hóa chất đã hoàn thành hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và triển khai vận hành tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn từ tháng 8/2018.

Hệ thống sẽ là kênh cung cấp thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kế hoạch kiểm soát rủi ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường và cộng đồng.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia sẽ tổng hợp xử lý số liệu về hoạt động hóa chất, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch phát triển và quản lý ngành, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác ứng phó sự cố hóa chất và đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm chuyển hướng quản lý hóa chất tại Việt Nam dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, tiếp cận với trình độ quản lý hóa chất hiện đại của các nước phát triển trên thế giới.

Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm của doanh nghiệp theo mục 1 điều 9 thông tư 32/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ nêu rõ như sau:

  1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

  2. Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định tại điểm a khoản này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;


Do vậy, Cục hóa chất đề nghị quý công ty báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm của doanh nghiệp lên hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia, Hotline: 0918953916, Email: admin@chemicaldata.gov.vn, Website: www.chemicaldata.gov.vn;

Chi tiết hướng dẫn văn bản: File đính kèm
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120