Lập DTM
dtm
Hoạt động phát triển kinh tế, công nghiệp bên cạnh việc tạo ra cơ sở vật chất tài sản của xã hội thì luôn gây ra những tác động tiêu cực nhất định đối với môi trường. Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, đây mạnh phát triển kinh tế song song với việc bảo vệ môi trường, pháp luật Việt Nam đã đề ra các quy định chặt chẽ quản lý môi trường như: thẩm định các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, quản lý hồ sơ phát thải chất thải nguy hại, quản lý việc xả nước thải vào nguồn nước, quan trắc môi trường định kỳ....


Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình nhận diện và đánh giá có hệ thống những tác động tiềm tàng của bất kỳ dự án, kế hoạch, chương trình phát triển liên quan đến các đặc trưng lý, hoá, sinh của môi trường và kinh tế xã hội. ĐTM cung cấp những thông tin cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hoạch định chiến lược phát triển đồng thời với việc loại trừ (hoặc hạn chế) các tác động tiêu cực của các dự án phát triển tới môi trường. Báo cáo ĐTM sẽ cung cấp những luận cứ khoa học về tác động của dự án đối với các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội qua đó đề xuất các giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế tới mức thấp nhất những mặt tiêu cực đến môi trường do dự án gây ra.

Trung tâm chúng tôi với các cán bộ có kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lập các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cũng như chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cho các thủ tục quản lý môi trường khác.

Chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất
Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 0439393538; Fax: 0439387120
Email: dlhoachat@gmail.com; hotro@vcerc.com

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120