kế hoạch & biện pháp
Sự cố liên quan đến hóa chất nguy hiểm thường xuyên xảy ra ở cả những quốc gia đang phát triển và những nước có nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát thải hóa chất độc hại ra môi trường sẽ gây ra các tổn thương thậm chí chết nhiều người do phơi nhiễm trực tiếp qua mắt, tiếp xúc qua da, hô hấp, tiêu hóa hay do việc nhiễm tạp chất trong đất, nước ảnh hưởng đến chuỗi cung cấp thực phẩm.
đào tạo an toàn hóa chất
Quyết định số 41/QĐ-HC ngày 12/04/2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất về việc đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất thuộc Cục Hóa chất. Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động hóa chất.

Lập DTM
Hoạt động phát triển kinh tế, công nghiệp bên cạnh việc tạo ra cơ sở vật chất tài sản của xã hội thì luôn gây ra những tác động tiêu cực nhất định đối với môi trường. Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, đây mạnh phát triển kinh tế song song với việc bảo vệ môi trường, pháp luật Việt Nam đã đề ra các quy định chặt chẽ quản lý môi trường như: thẩm định các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, quản lý hồ sơ phát thải chất thải nguy hại, quản lý việc xả nước thải vào nguồn nước, quan trắc môi trường định kỳ....

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120