Các phiếu an toàn hóa chất dưới đây được cung cấp dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau và có giá trị tham khảo như một nguồn thông tin không chính thức, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các tài liệu này.

Phiếu thông tin an toàn hóa chất

Tên hóa chất Mã CAS
Tên hóa chất Mã CAS Download
Arsenic Standard Solution download
Ethylene Oxide 75-21-8 download
Hydrogen Sulfide 7783-06-4 download
Hydrazine 302-01-2 download
Dimethylamine 124-40-3 download
Chloroform 67-66-3 download
Carbonyl Chloride 75-44-5 download
Carbon Disulfide (Methanedithione hoặc Carbon bisulfide) 75-15-0 download
Carbofuran (tên khác: FURADAN; CURATER; FURACARB) 1563-66-2 download
Butane (Butan) 106-97-8 download
1,3-Butadiene (Butadien) 106-99-0 download
Arsenic Trioxide (Asen oxit, asen trioxit) 1327-53-3 download
Ammonia (Amoniac) 7664-41-7 download
Acrylonitril 107-13-1 download
Acrolein 107-02-8 download
Acetylen (Axetylen) 74-86-2 download
Acetaldehyde 75-07-0 download
Chlorine (Clo) 7782-50-5 download
Methanol (Metanol) 67-56-1 download
Ammonium nitrate (Amoni nitrat) 6484-52-2 download

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120